ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2016/2017

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach 26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40.
 1. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 1. Nazwa zadania: Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2017/2018.

o następujących parametrach:

 • wartość opałowa min 29 000 kJ/kg;
 • zawartość popiołu max 6 %;
 • zawartość siarki max 0,6 %;
 • wilgotność max 7,0 %;
 • Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka – 250 ton.

Komisja powołana ZARZĄDZENIEM Nr 11/2017

Dyrektora ZSPiMS w Lipinach z dnia 22.08.2017 roku

w następującym składzie:

 1. Stanisława Pacocha
 2. Artur Macierzyński
 3. Stanisław Kania

Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 178 232,25 zł brutto

Do upływu terminu złożenia ofert wpłynęło 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
[zł/t]

Termin wykonania

Termin realizacji dostaw sukcesywnych
[w dniach]

Warunki płatności

1

Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ”, Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6

60-648

cena netto
479,00
VAT 23%
110,17
cena brutto
589,17

30.04.2018

1

30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury

2

Firma Handlowo – Usługowa „DIANA”
Szczerek Sławomir
26 – 080 Mniów
Wólka Kłucka 201

cena netto
581,30
VAT 23%
133,70
cena brutto
715,00

30.04.2018

1

30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury

3

P.H.U. ”SUKCES”
Bożena Krzosek
26 – 811 Wyśmierzyce
ul. Mickiewicza 9

cena netto
699,19
VAT 23%
160,81
cena brutto
860,00

30.04.2018

1

30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury

Zamawiający Gmina Odrzywół przypomina wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty o przekazanie Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia w/w informacji oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Komisja Przetargowa:

 1. Stanisława Pacocha
 2. Artur Macierzyński
 3. Stanisław Kania

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2017/2018”