piątek, 25 styczeń 2019 08:37

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 CELE GŁÓWNE 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
2. Celem działania Samorządu  jest rozwijanie samorządności uczniowskiej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania, opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.
3. Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:
a)      powszechność współrządzenia,
b)      demokratyczne reprezentowanie ogółu,
c)      autonomia,
d)     jawność funkcjonowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
2. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
5. Uczenie się odpowiedzialności prawnej, moralnej i etycznej, rozumienie odrębności przekonań i tolerancji.
6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.

I.  ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Reprezentowanie ogółu uczniów ZS w Lipinach.
2. Obrona praw i godności uczniów oraz całych zespołów klasowych.
3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
5. Opiniowanie np. skreślenia ucznia z listy, dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole i innych wynikających z „Prawa oświatowego”.
6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
7. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych.
8. Angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

II. UPRAWNIENIA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności wynikających z ustawy „Prawo oświatowe” dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów do których należą:
a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c)      prawo do organizowania życia szkolnego, z zachowaniem właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokojenia własnych
zainteresowań,
d)     prawo redagowania gazetki szkolnej/ aktualizowania strony internetowej,
e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły
i w porozumieniu z jej Dyrektorem,
f)      prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii Samorządu Uczniowskiego przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
2. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jego Zastępca i Sekretarz.
4. Samorząd Uczniowski może powoływać do realizacji swoich działań zespoły zadaniowe. Członkiem zespołu może zostać każdy uczeń społeczności szkolnej ZS.

IV. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a)      reprezentuje uczniów szkoły,
b)      opracowuje roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego,
c)      organizuje pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
d)     jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,
e)      współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego,
f)      występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w ramach swoich
kompetencji,
g)      przedstawia opinie dokonywane w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego.

V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW 

1. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie ZS w Lipinach.
2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.
3. Uczniowie danej klasy wybierają maksymalnie jednego kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego spośród członków Samorządu Klasowego. Wybór kandydata odbywa się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.
4. Uczeń może sam zgłosić swoją kandydaturę do wyborów Samorządu Uczniowskiego, pod warunkiem, że cieszy się w szkole nieposzlakowana opinią.
5. Na początku roku szkolnego, podczas pierwszego zebrania Samorządów Klasowych opiekun Samorządu Uczniowskiego powołuje komisję wyborczą w celu wyłonienia Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
6. Komisja wyborcza składa się z uczniów – reprezentantów poszczególnych klas, którzy nie kandydują w wyborach.
7. Komisja wyborcza:
a)      czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej,
b)      zapoznaje się z trybem przeprowadzania wyborów,
c)      ustala listę zgłoszonych kandydatów i wywiesza ją na tablicy ogłoszeń,
d)     wspólnie z opiekunem Samorządu Uczniowskiego ustala termin wyboru Zarządu,
przygotowuje i organizuje wybory,
e)      oblicza głosy oddane na kandydatów w trakcie głosowania, sporządza protokół
z głosowania,  podaje wyniki do ogólnej wiadomości.
8. Prezentacja kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się poprzez przedstawienie krótkiej charakterystyki kandydata oraz jego programu wyborczego na tablicy ogłoszeń lub miejscu wskazanym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Inne formy prezentacji kandydatów wymagają zgody opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
9. Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego dokonywany jest w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim.
10. Przestrzeń, w której odbywają się wybory musi mieć wydzielone miejsce dla komisji wyborczej, list i kart do głosowanie oraz miejsce umożliwiające spokojne i tajne oddanie głosu. W lokalu wyborczym przez cały czas trwania wyborów stoi urna wyborcza.
11. Urna zostaje zaplombowana przed rozpoczęciem głosowania a plomba zostaje zdjęta w obecności wszystkich członków komisji po zakończeniu wyborów.
12. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania. Karta do głosowania wydawana jest na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej.
13. Nazwiska kandydatów na kartach do głosowania do Zarządu Samorządu uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej. Wyborca dokonuje głosowania przez postawienie jednego krzyżyka przy nazwisku kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny.
14. Komisja wyborcza ustala skład Zarządu SU na podstawie liczby oddanych głosów: przewodniczący – osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, zastępca przewodniczącego – osoba, która uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów, sekretarz - osoba, która uzyskała trzecią w kolejności liczbę głosów.
15. Komisja wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.
16. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do 30 września każdego roku.
17. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w podzieleniu mandatów, szkolna komisja wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
18. W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników kandydaci/wyborcy mogą zgłaszać do komisji wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów. Skargi powinny być złożone na piśmie oraz zawierać imię i nazwisko osoby składającej.
19. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć skargi w ciągu 7 dni. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, które mogły znacząco wpłynąć na wynik wyborów, komisja, po konsultacji z dyrekcją, może uznać wybory za nieważne.
20. Jeśli wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne dla wyników wyborów, wybory zostają uznane za ważne, a ich wyniki są wiążące.
21. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na własny wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska w Samorządzie Uczniowskim. W takiej sytuacji w przypadku członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.
22. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia kolejnych wyników wyborów.

VI. TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Zarząd Samorządu Uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej.
2. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
3. Opiekunem Samorządu uczniowskiego zostaje nauczyciel, którego wskaże Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybiera nowego opiekuna.
5. W przypadku braku możliwości wybrania opiekuna Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły powierza tę funkcję wyznaczonemu nauczycielowi.

VII. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
a) Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
b) Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu.
c) Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
d) Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
e) Pomaga w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

VIII. TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Opinie Samorządu Uczniowskiego przygotowuje i przedstawia Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
2. Wydaną opinię Samorządu Uczniowskiego potwierdza podpisem Przewodniczący Samorządu Szkolnego lub jego Zastępca.
3. Opinie wpisuje się do protokołów zebrań Samorządu Uczniowskiego.

IX. SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Dokumentacje Samorządu Uczniowskiego stanowią:
a)      Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego,
b) protokoły zebrań,
c) roczne sprawozdania z pracy Samorządu.

X. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski może pozyskiwać dochody z następujących źródeł: 

a) organizacji imprez szkolnych (np. bilety wstępu na dyskoteki, kiermasze świąteczne, prowadzenie bufetu podczas zabaw),
b) przeprowadzonej zbiórki surowców wtórnych,
c) dobrowolnych składek uczniowskich.
2. Dysponentem zgromadzonych funduszów jest Zarząd Samorządu Szkolnego.
3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego deponuje zebrane fundusze w Sekretariacie Szkoły wraz
z zeszytem przychodów i rozchodów.
3. Na koniec kadencji w zeszycie przychodów i rozchodów Zarząd Samorządu Uczniowskiego dokonuje się rocznego podsumowania finansowego i przedstawia je Opiekunowi.

XI. PRZEPISY DODATKOWE

1. Samorząd Uczniowski może współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły.
2. Samorząd może współpracować z samorządami innych szkół.
3. Zebrania Samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
4. Dyrektor Szkoły zawiesza lub uchyla decyzję, postanowienie Samorządu, jeżeli jest niezgodne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.