środa, 24 marzec 2021 08:36

Rekrutacja 2021/2022

1. Wymagane dokumenty
• Wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół w Lipinach o przyjęcie do szkoły /załącznik nr 1/
• Zaświadczenie lekarskie /załącznik 2/
• Aktualne, podpisane 2 fotografie
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
• Oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty
• Oryginał orzeczenia/opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeśli kandydat takie posiada
• Oświadczenie woli o podjęciu nauki w szkole

 2. Zasady rekrutacji

• Do Liceum Ogólnokształcącego dla cywili / pobierz /
• Do Liceum Ogólnokształcącego Kadetów RP, próba sprawności fizycznej i testy psychologiczne /pobierz /