sobota, 20 marzec 2021 11:56

Statut Spółdzielni Uczniowskiej SKARPA

sobota, 20 marzec 2021 11:56

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ S K A R P A (OBOWIĄZUJE OD 20 GRUDNIA 2012r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

1. Spółdzielnia uczniowska zwana dalej „spółdzielnią” jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczycieli – opiekunów, działającą na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków – założycieli.
2. Nazwa spółdzielni brzmi – Spółdzielnia Uczniowska SKARPA.
3. Terenem działalności spółdzielni jest Zespół Szkół w Lipinach, pow. przysuski, w gminie Odrzywół.
4. Spółdzielnia powinna zrzeszać co najmniej 13 członków.
5. Statut po konsultacji z opiekunem i Radą Pedagogiczną zatwierdza Dyrektor Szkoły.
6. Dyrektor zgłasza istnienie SU kuratorowi i Wojewódzkiej Radzie Spółdzielni oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej.


II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA.

§2

Celem spółdzielni jest:
a. kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,
b. prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej, wytwórczej na rzecz szkoły  i uczniów, a w szczególności prowadzenie kawiarenki szkolnej, a także sklepiku,
c. kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania nadwyżki bilansowej,
d. organizowania wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,
e. propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym,
f. dofinansowywanie zakupu sprzętu sportowego oraz kół zainteresowań i innych organizacji działających na terenie szkoły,
g. wspieranie finansowe działalności kulturalno-oświatowej prowadzonej przez szkołę (opłacanie widowisk organizowanych w szkole).

§3

Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

§4

Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność np. w następujących dziedzinach:
a. wytwarzania, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni, prowadzenia drobnej wytwórczości i wykonywania nieskomplikowanych usług,
b. działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
c. organizowania na terenach dozwolonych zbioru runa leśnego i surowców wtórnych
d. organizowania zakupu i sprzedaży towarów żywnościowych oraz nieżywnościowych, a szczególnie przyborów szkolnych, podręczników, sprzętu sportowego,
e. udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywanie w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnej sytuacji materialnej.

§5

Spółdzielnia popularyzuje zasady spółdzielczości, utrzymuje kontakty ze spółdzielniami patronackimi dorosłych, Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i innymi organizacjami, organizuje spółdzielcze imprezy, wycieczki oraz bierze aktywny udział w społeczno – kulturalnym życiu szkoły.

§6

Spółdzielnia może być członkiem zbiorowym spółdzielni dorosłych.
 

III. CZŁONKOWIE.

§7

1. Członkostwo jest dobrowolne.
2. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń Zespołu Szkół w Lipinach, który wpłaci jeden udział w wysokości 5 zł oraz wpisowe 1 zł.
3. Zwrot udziału następuje na żądanie po ustaniu członkostwa.
4. Udział nie podjęty w ciągu sześciu miesięcy po ustaniu członkostwa przeznacza się na fundusz zasobowy spółdzielni.
5. Fakt przystąpienia ucznia do spółdzielni zarząd zapisuje do protokołu i do książki udziałów, która zastępuje rejestr członków,
6. Uczeń, który zrezygnuje z członkostwa w spółdzielni może do niej wstąpić dopiero w następnym roku szkolnym.


§8

Członek spółdzielni ma prawo:
a. korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni,
b. brać udział w obradach walnego zgromadzenia,
c. wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni,
d. zgłaszać swoje uwagi opiekunom, zarządowi lub radzie nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji,
e. po ukończeniu nauki w szkole przenieść swój udział do spółdzielni osób dorosłych i kontynuować działalność spółdzielczą,
f. każdy członek ma prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu (niezależnie od ilości wykupionych udziałów),
g. każdy członek ma równy udział w zyskach (niezależnie od liczby posiadanych udziałów), chyba że członkowie na walnym zgromadzeniu zdecydują inaczej (2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 4/5 członków)

§9

Członek spółdzielni jest obowiązany:
a. stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni,
b. wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie,
c. dbać o powierzone mu mienie spółdzielni.

§10

Członkostwo ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia,
b. skreślenia z listy członków na mocy wspólnej uchwały rady i zarządu spółdzielni,
c. ukończenia szkoły lub przeniesienie się ucznia do innej szkoły.


IV. ORGANY SPÓŁDZIELNI.

§11

1. Organami spółdzielni są:
a. walne zgromadzenie,
b. rada nadzorcza,
c. zarząd spółdzielni.
2. Walne zgromadzenie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli członków spółdzielni.

§12

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, w obradach którego uczestniczą jej członkowie.
2. Do walnego zgromadzenia należy:
a. uchwalanie statutu spółdzielni, zmian w statucie spółdzielni, ustalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia oraz regulaminu pracy rady nadzorczej,
b. uchwalanie planu pracy oraz preliminarzy przychodów i rozchodów spółdzielni,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej z działalności spółdzielni, sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium zarządowi,
d. dokonywanie podziału czystej nadwyżki oraz podejmowanie uchwały o pokryciu strat wynikłych z działalności spółdzielni z funduszu zasobowego, a gdy fundusz ten okaże się niewystarczający – z funduszu udziałowego,
e. wybieranie członków rady nadzorczej w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów oraz ich odwoływanie,
f. ustalanie kadencji rady nadzorczej
g. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.
h. udzielanie stałego lub okresowego upoważnienia Zarządowi Spółdzielni do bieżącego wydatkowania pieniędzy stanowiących czysty zysk, ustalając odrębne przepisy dotyczące zasad wykonania takiego upoważnienia;
i. zatwierdzanie na wniosek Prezesa Zarządu kandydaturę opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej SKARPA

§13

Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku gospodarczego. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy każdorazowo opiekun Spółdzielni, przydzielony przez Radę Pedagogiczną według zasad określonych prawem wewnętrznym szkoły i Statutem SU SKARPA;

§14

Zarząd również może zwołać walne zgromadzenie na żądanie:
a. rady nadzorczej,
b. przynajmniej 1/4 członków spółdzielni,
c. dyrektora szkoły.

§15

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

§16

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych na okres kadencji, która wynosi 2 lata.

§17

Do obowiązków rady nadzorczej należy:
a. nadzór i kontrola działalności spółdzielni,
b. powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
c. zatwierdzenie regulaminu pracy zarządu,
d. akceptowanie proponowanego porządku obrad walnego zgromadzenia i rozpatrywanie sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, projektu planu pracy i preliminarza przychodów i rozchodów,
e. składanie sprawozdań walnemu zgromadzeniu z realizacji swoich obowiązków.

§18

1. Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Na pierwszym posiedzeniu rada nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz w miarę potrzeb zastępcę przewodniczącego, sekretarza i komisje (np. rewizyjną).
3. Z posiedzeń rady sporządza się protokół.

§19

1. Regulamin komisji uchwala rada nadzorcza.
2. Komisja rewizyjna dokonuje co najmniej raz na kwartał kontroli kasy, ksiąg i dowodów, przeprowadza spis z natury składników majątkowych spółdzielni, realizując tym samym obowiązki nadzorczo – kontrolne.

§20

Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności spółdzielni oraz reprezentuje tę spółdzielnię na zewnątrz.

 §21

Zarząd spółdzielni składa się z co najmniej trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą, na okres 2 lat.

§22

Do obowiązków zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością spółdzielni,
b. powołanie do pełnienia funkcji w sekcjach spółdzielni członków spółdzielni nie będących członkami organów spółdzielni,
c. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia i rady nadzorczej,
d. prowadzenie rachunkowości spółdzielni,
e. przedstawianie radzie nadzorczej sprawozdań i wniosków,
f. zwoływanie walnych zgromadzeń.

§23

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera prezesa zarządu oraz powierza obowiązki sekretarza i skarbnika pozostałym członkom tego organu.
3. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

§24

Zarząd w zależności od potrzeb spółdzielni powołuje w porozumieniu z radą nadzorczą sekcje i ustala dla nich regulaminy pracy.

 §25

Zarząd spółdzielni przedstawia Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej plany pracy spółdzielni oraz co najmniej raz w roku składa sprawozdanie z działalności spółdzielni.

§26

1. Wszelkie pisma zawierające zobowiązania spółdzielni podpisuje dwóch członków zarządu i opiekun spółdzielni.
2. Zobowiązania majątkowe z tytułu zadłużeń spółdzielni nie mogą przewyższać funduszu udziałowego i zasobowego razem wziętych.

 

V. FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁDZIELNI.

§27

1. Dla finansowania spółdzielni tworzy się:
a. fundusz udziałowy,
b. fundusz zasobowy,
c. fundusz prac oświatowych,
d. w miarę potrzeby inne fundusze celowe, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia członków.
2. Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat udziałów członkowskich.
3. Fundusz zasobowy tworzy się z:
a. wpłat przez członków wpisowego,
b. części czystej nadwyżki,
c. dotacji,
d. darowizn,
e. przedawnionych zobowiązań.
Fundusz ten jest niepodzielny i służy do pokrywania ewentualnych strat wynikłych z działalności spółdzielni.
4. Fundusz prac oświatowych tworzy się z części czystej nadwyżki oraz nagród przyznanych spółdzielni za współzawodnictwo lub udział w konkursach.
5. Inne fundusze, np. fundusz pomocy finansowej członkom, pomocy w nauce, nagród itp. Tworzone są zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia z części czystej nadwyżki.

§28

Spółdzielnia lokuje swoje środki pieniężne w kasie bądź w banku współpracującym na rachunku bieżącym.

§29

Zarząd prowadzi rachunkowość spółdzielni według zasad ustalonych przez Krajową Radę Spółdzielczą i dyrektora szkoły.

§30

1. Spółdzielnia przeznacza część czystej nadwyżki na fundusz zasobowy – w wysokości określonej przez walne zgromadzenie.
2. Pozostałą część nadwyżki walne zgromadzenie przeznacza na realizację zadań spółdzielni określonych w statucie.
3. Czysta nadwyżka może zostać także przeznaczona w całości na potrzeby dydaktyczne szkoły, uwzględniając ich konieczność i aktualną potrzebę. W takim przypadku Zarząd musi otrzymać akceptację Walnego Zgromadzenia przy obecności minimum ¾ członków.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§31

1. Opiekę nad działalnością spółdzielni sprawuje nauczyciel – opiekun powołany przez Dyrektora Szkoły i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
2. Kandydaturę opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej SKARPA przedstawia Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Prezes Zarządu po wcześniejszym ustaleniu kandydata przez Walne Zgromadzenie i uzyskaniu akceptacji samego zainteresowanego. Opiekun SU wybierany jest na początku nowego roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

§32

Nadzór nad działalnością spółdzielni uczniowskiej sprawuje Krajowa Rada Spółdzielcza poprzez Ogólnopolską Wojewódzką Radę SU, opiekuna SU i Dyrektora Szkoły.

§33

1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji, gdy jej działalność jest niezgodna ze statutem lub ustała od co najmniej 6 miesięcy.
2. Uchwały o likwidacji spółdzielni zapadają na dwóch kolejnych po sobie następujących walnych zebraniach odbytych w odstępach co najmniej dwutygodniowych.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków spółdzielni.
4. W razie rozbieżności uchwał pierwszego i drugiego zgromadzenia zwołanego w przedmiocie likwidacji spółdzielni, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po uprzednim powiadomieniu Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich.
5. Wnioski dotyczące likwidacji SU może zgłaszać:
a. rada nadzorcza,
b. zarząd spółdzielni,
c. opiekun SU,
d. dyrektor szkoły.
Protokół oraz dokumentację likwidacji SU należy zdeponować w archiwum szkoły.

 §34

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji jeżeli co najmniej od 6 miesięcy nie prowadzi działalności.

§35

 1. Ostatnie walne zgromadzenie spółdzielni podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku spółdzielni pozostałego po wypłaceniu udziałów jej członkom.
2. W przypadku braku uchwały walnego zgromadzenia o przeznaczeniu pozostałego majątku decyzja w tej sprawie pozostaje do opiekuna SU i Dyrektora Szkoły.

§356

Każdego roku na dzień 31 grudnia SU sporządza informacje o całokształcie swojej pracy według wzoru zatwierdzonego przez Ogólnopolską Radę SU i przekazuje je do Wojewódzkiej Rady SU za pośrednictwem opiekuna SU.

§37

Statut niniejszy uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2012r.

 §38

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.