sobota, 20 marzec 2021 12:14

Harmonogram rekrutacji 2021/22

REKRUTACJA ZASADNICZA Termin
Publikacja oferty edukacyjnej szkoły marzec 2021
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dla oddziału przygotowania wojskowego w tym wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 17 maja 2021 r. od godz. 8.00
do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dla oddziału cywilnego w tym wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 17 maja 2021 r. od godz. 8.00
do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego oraz testy psychologiczne. 12 czerwca 2021 r.
Wyniki prób sprawności fizycznej oraz testów psychologicznych. 17 czerwca 2021 r. od godz. 8.00
Sprawdzian predyspozycji językowych do oddziałów wstępnych. początek września 2021 r.
Kandydaci do oddziałów przygotowania wojskowego pobierają ze strony szkoły skierowanie na badania do lekarza, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki. od 17 maja 2021 r. od godz. 8.00
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w oddziałach przygotowania wojskowego. od 25 czerwca 2021 r. od godz. 8.00
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021 r.
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w LOKRP o ile nie zostały one złożone w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
od 23 lipca 2021 r. od godz. 12.00
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
Poinformowanie dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021 r.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 3 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.