Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz uczniów wyznacza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Są to: 14.10.2016r., 31.10.2016r., 02.11.2016r., 25.11.2016r., 02.01.2017r., 02.05.2017r., 04.05.2017r., 05.05.2017r. 08.05.2017r.,16.06.2017r.