HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12.04.2017r.

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 maja  od godz. 10.00   do 19 maja  do godz. 15.00

 1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi

od 22 maja do 31 maja

 1. Ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych

do 9 czerwca  do godz. 15.00

 1. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

16 czerwca   od godz. 10.00 do 19 czerwca  do godz. 16.00

 1. Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie

21 czerwca  o godz. 13.00

6.Ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie

22 czerwca do godz. 15.00

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 23 czerwca od godz. 12.00  do 28 czerwca do godz. 16.00

 1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso od 8 maja  do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)       
 2. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

5 lipca  do godz.16.00

 1. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14 lipca do godz. 16.00

 1. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

do 14 lipca do godz. 16.00

ZASADY REKRUTACJI

w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

na rok szkolny 2016/2017

Zasady przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm)  i Ustawę z dnia  6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (DZ. U. 2014  poz. 7), Statutu Szkoły oraz na podstawie Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 6 z dnia 27 stycznia2016 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Oferta kształcenia w ZSPiMS w Lipinach na rok szkolny 2016/2017 obejmuje następujące typy szkół:

Trzyletnie  Liceum Ogólnokształcące

 • klasa humanistyczno – językowa
 • klasa matematyczna
 • klasa geograficzno – językowa

Klasę Mistrzostwa Sportowego – sekcja piłki nożnej i lekkoatletyka

Liceum Kadetów Rzeczpospolitej Polskiej – klasa wojskowa

Czteroletnie Technikum:

 • ekonomiczne
 • obsługi turystycznej,
 • hotelarskie

Zasadniczą Szkołę Zawodową

 • klasa wielozawodowa.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (na formularzu szkoły)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie  (dotyczy kandydatów do technikum i  zasadniczej szkoły zawodowej)

Dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego i technikum

ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposób punktowania

innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć

edukacyjnych a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki

w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie),

w tym:

 1. a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech  obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (matematyka, j. angielski, geografa) oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

– sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

18 punktów – stopień celujący,

14 punktów – stopień bardzo dobry,

10 punktów – stopień dobry,

6 punktów – stopień dostateczny,

2 punkty – stopień dopuszczający.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim-zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125ze zm.).

Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.

7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty -zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów.

W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

5 punktów  – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce  – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co  najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).

2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

do 6 punktów  – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

–przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

6  punktów – stopień celujący,

5 punktów – stopień bardzo dobry,

4 punkty – stopień dobry,

3 punkty – stopień dostateczny,

2 punkty – stopień dopuszczający.

100 punktów –liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

punkty przelicza się przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%,co daje w rekrutacji 14 punktów).

Zasady Rekrutacji w ZSPiMS w Lipinach obowiązują od dnia 18 lutego 2016r.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły.
 • Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza szkolnego lub służbę zdrowia
 • Aktualne, podpisane 3 fotografie
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów na egzaminie gimnazjalnym.
 • W trakcie rekrutacji podpisane oświadczenie woli o podjęciu nauki w szkole.
 • Dodatkowo, kandydaci do technikum oraz ZSZ - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.