środa, 07 marzec 2018 12:59

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły /załącznik nr 1/
  • Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza
  • Aktualne, podpisane 2 fotografie
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów na egzaminie gimnazjalnym
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów na sprawdzianie ósmoklasisty
  • W trakcie rekrutacji podpisane oświadczenie woli o podjęciu nauki w szkole
  • Orzeczenie/opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeśli kandydat takie posiada