Statut
Fundacji Szkół Lipińskich
im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę: "Fundacja Szkół Lipińskich im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach".
 2. Fundacja Szkół Lipińskich im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, zwana dalej "Fundacją" działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. nr 21 poz. 97) i niniejszego Statutu.
 3. Czas trwania "Fundacji" jest nieoznaczony.

§ 2

 1. Terenem działania „Fundacji” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą "Fundacji" jest miejscowość Lipiny w powiecie przysuskim, gminie Odrzywół.
 3. „Fundacja” uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.
 4. „Fundacja” działa także jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego. W tym zakresie działa również na podstawie ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r.: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na podstawie niniejszego statutu oraz innych przepisów dotyczących działalności fundacji.

§ 3

„Fundacja” używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi „Fundacji”. „Fundacja” może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych oznaczeń.

§ 4

 1. Nadzór nad "Fundacją" sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, któremu Zarząd Fundacji składa coroczne sprawozdanie.
  Sprawozdanie takie jest udostępniane do publicznej wiadomości.
 2. Nadzór nad fundacją w sferze działalności jako organizacja pożytku publicznego sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, któremu Zarząd Fundacji składa coroczne sprawozdanie.

 

§ 5

Celem "Fundacji" jest działanie na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, zwanego dalej "Zespołem Szkół", a w szczególności:

 • inicjowanie wszelkich działań służących poprawie warunków nauczania,
 • doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów,
 • wspomaganie w wyposażeniu technicznym i finansowym „Zespołu Szkół”,
 • organizowanie ruchu społecznego popierającego cele "Fundacji" i wspierającego czynnie jej działalność,
 • organizowanie pomocy materialnej i innej dla uczniów,
 • organizowanie działalności dydaktycznej i oświatowej,
 • współdziałanie w organizacji żywienia uczniów,
 • działanie w kierunku rozwoju wszechstronnych zainteresowań uczniów,
 • podejmowanie działań na rzecz rozbudowy „Zespołu Szkół”, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • promocja „Zespołu Szkół” w powiecie i regionie,
 • wspomaganie opieki medycznej „Zespołu Szkół”,
 • uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich,
 • ustanawianie nagród dla wyróżniających się pracowników i uczniów „Zespołu Szkół”.

§ 6

Dla realizacji celów określonych w paragrafie 5 "Fundacja" gromadzi środki finansowe w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Wpływami "Fundacji" są:

 • zapisy i darowizny, w tym środki finansowe w złotych polskich i dewizach, wniesione przez osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania lub osoby prawne, mające siedzibę w kraju i za granicą,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • odsetki bankowe i lokaty wkładów środków pieniężnych w banku
 • dotacje z budżetu państwa i innych podmiotów prawnych

§ 7

 1. Na majątek "Fundacji" składa się fundusz założycielski oraz wpływy uzyskiwane przez "Fundację".
 2. Fundusz założycielski stanowi kwota 400,00 zł (czterysta złotych).

§ 8

„Fundacja” nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

 1. Władzami „Fundacji" są :
 2. Członkowie władz „Fundacji” nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania lub udziału w pracach w tychże władzach.
 3. Strukturę organizacyjną i formy działalności Zarządu określa odrębny Regulamin.
 • Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 10

Rada Fundacji:

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym „Fundacji”.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 8 osób, początkowo z fundatorów.
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Kadencja Rady rozpoczyna się 1 listopada, trwa trzy lata i kończy się z dniem 31 października właściwego roku, z tym, że kadencja obecnej Rady trwać będzie do dnia 31 października 2014 roku.
 4. Radę Fundacji wybiera wspólnie na co najmniej 7 dni przed upływem kadencji Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lipinach, spośród grona zasłużonych darczyńców „Fundacji”, według stanu na dzień 15 czerwca danego roku kończącego kadencję.
 5. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić:
  1. fundatorzy "Fundacji"
  2. inne osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które Rada Fundacji może w każdym czasie powołać stosowną uchwałą do swego grona, spośród osób, które dokonały przysporzenia majątkowego na rzecz "Fundacji" lub w inny sposób wspomagają jej działalność.
 6. Posiedzeniu Rady Fundacji przewodniczy każdorazowo wybierany na początku kadencji przewodniczący, który prowadzi obrady, sporządza protokół posiedzenia i go podpisuje.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 8. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
 • określenie programów działania długofalowego oraz zatwierdzenie rocznych planów "Fundacji"
 • wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu,
 • uchwalanie regulaminu Rady Fundacji i zatwierdzenie regulaminu Zarządu Fundacji,
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności "Fundacji" wraz z udzieleniem rocznego absolutorium Zarządowi,
 • nadawanie, na wniosek Zarządu, tytułu Honorowego Członka Fundacji oraz występowanie z inicjatywą do właściwych władz o przyznanie wyróżnień, nadanie tytułów honorowych i odznaczeń.
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji i odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku. Rada Fundacji może być także zwołana przez Zarząd Fundacji.

§ 11

Zarząd Fundacji:

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji i składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i pozostałych członków Zarządu  (Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza). W skład Zarządu jako jego członek wchodzi każdorazowo Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lipinach, jednak zastrzegając, że nie może on nigdy pełnić funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością "Fundacji" oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
 4. kierowanie bieżącą działalnością „Fundacji”,
 5. realizacja celów statutowych
 6. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem „Fundacji”’
 8. reprezentowanie „Fundacji” na zewnątrz,
 9. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 10. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację „Fundacji”.
 11. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność przynajmniej 2/3 z jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 12. Kadencja Zarządu rozpoczyna się 1 listopada, trwa trzy lata i kończy się z dniem 31 października właściwego roku, z tym, że kadencja obecnego Zarządu trwać będzie do dnia 31 października 2014 roku.
 13. Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności do dnia 30 kwietnia za rok ubiegły, uzyskując od Rady absolutorium.
 14. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, zgodnie z przepisami Regulaminu.
 15. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu "Fundacji" upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie: Prezes i Wiceprezes Zarządu.
 16. Zarząd Fundacji wnioskuje do Rady Fundacji o nadanie osobie prawnej lub fizycznej tytułu Honorowego Członka Fundacji.
 17. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje się na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji i odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 12

 1. 1.
  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

  § 13


W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 13

 1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji "Fundacji" (z przyczyn podanych w Ustawie) podejmuje Rada Fundacji.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
 4. Majątek "Fundacji" po zakończeniu likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane przez Radę Fundacji, związane z działalnością Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lipinach.

§ 14

Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem „Fundacji” w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników „Fundacji” oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy „Fundacji” pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszej części nin. paragrafu „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku „Fundacji” na rzecz Fundatorów, członków władz lub pracowników „Fundacji” oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków władz lub pracowników „Fundacji” oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu „Fundacji”,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz lub pracownicy „Fundacji” lub ich osoby bliskie.

§ 15

 1. Zmiana zapisów w statucie „Fundacji” wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów.
 2. 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których „Fundacja” zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

§ 16

Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Lipiny, dn. 13 stycznia 2012r.

Fundatorzy:

Marian Sołtysiak

Maria Rzuczkowska

Emilia Bis