środa, 04 kwiecień 2018 06:46

Rekrutacja zasadnicza

Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja 2019r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

25 maja 2019r. o godz.10.00 przeprowadzenie prób sprawnościowych i testów psychologicznych (kandydaci do Liceum Kadetów),

Od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca 2019r. do godz. 16.00 uzupełnienie dokumentacji (świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty - kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową),

do 15 lipca 2019r. weryfikacja wniosków,

16 lipca 2019r. godz.12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów,

25 lipca 2019r. godz. 12.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

do 25 lipca 2019r. do godz.16.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.