Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do naszej biblioteki

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do naszej biblioteki

Z radością i satysfakcją informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę w listopadzie 2018r. przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Oznacza to, że możemy za 5.000zł kupić nowych książek do biblioteki szkolnej. W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

książki będące nowościami wydawniczymi;

nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;  

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

podręczników; słowników, encyklopedii; filmów; gier komputerowych i planszowych.

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

1. zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

2. podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub publiczną biblioteką pedagogiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;

3. zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;

4. uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

5. zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6. dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników);

7. uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.