ZASADY REKRUTACJI

w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

na rok szkolny 2016/2017

Zasady przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm)  i Ustawę z dnia  6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (DZ. U. 2014  poz. 7), Statutu Szkoły oraz na podstawie Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 6 z dnia 27 stycznia2016 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Oferta kształcenia w ZSPiMS w Lipinach na rok szkolny 2016/2017 obejmuje następujące typy szkół:

Trzyletnie  Liceum Ogólnokształcące

 • klasa humanistyczno – językowa
 • klasa matematyczna
 • klasa geograficzno – językowa

Klasę Mistrzostwa Sportowego – sekcja piłki nożnej i lekkoatletyka

Liceum Kadetów Rzeczpospolitej Polskiej – klasa wojskowa

Czteroletnie Technikum:

 • ekonomiczne
 • obsługi turystycznej,
 • hotelarskie

Zasadniczą Szkołę Zawodową

 • klasa wielozawodowa.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (na formularzu szkoły)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie  (dotyczy kandydatów do technikum i  zasadniczej szkoły zawodowej)

Dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego i technikum

ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposób punktowania

innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć

edukacyjnych a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki

w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie),

w tym:

 1. a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech  obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (matematyka, j. angielski, geografa) oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

– sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

18 punktów – stopień celujący,

14 punktów – stopień bardzo dobry,

10 punktów – stopień dobry,

6 punktów – stopień dostateczny,

2 punkty – stopień dopuszczający.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim-zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125ze zm.).

Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.

7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty -zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów.

W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

5 punktów  – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce  – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co  najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).

2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

do 6 punktów  – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

–przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

6  punktów – stopień celujący,

5 punktów – stopień bardzo dobry,

4 punkty – stopień dobry,

3 punkty – stopień dostateczny,

2 punkty – stopień dopuszczający.

100 punktów –liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

punkty przelicza się przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%,co daje w rekrutacji 14 punktów).

Zasady Rekrutacji w ZSPiMS w Lipinach obowiązują od dnia 18 lutego 2016r.