• Wniosek o przyjęcie do szkoły.
  • Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza szkolnego lub służbę zdrowia
  • Aktualne, podpisane 3 fotografie
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów na egzaminie gimnazjalnym.
  • W trakcie rekrutacji podpisane oświadczenie woli o podjęciu nauki w szkole.
  • Dodatkowo, kandydaci do technikum oraz ZSZ - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.