Przewodniczący                            Konrad Przywała

Z-ca przewodniczącego                 Sylwia Krawczyk

Skarbnik                                      Artur Jaskulski

Sekretarz                                     Magdalena Pęchner

 Opiekun                                       p. Wioletta Rogulska

Do głównych zadań MRI należy:

 • dbanie o dobre imię internatu, godne jego reprezentowanie, szanowanie i wzbogacanie jego dobrych tradycji,
 • aktywizowanie wychowanków w procesie samowychowawczym oraz kształtowanie umiejętności współżycia w zespole
 • organizowanie życia internatu i grup wychowanków,
 • współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie szkoły, internatu i środowiska,
 • podejmowanie i realizowanie poprzez sekcje MRI zadań wynikających z potrzeb i zainteresowań wychowanków,
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania regulaminu internatu,
 • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w celu podnoszenia poziomu wyników w nauce,
 • propagowanie udziału uczniów w pracach na rzecz internatu,
 • uczestniczenie w tworzeniu programu wychowawczego internatu oraz podejmowanie współodpowiedzialności za jego realizacje,
 • współdziałanie z dyrektorem szkoły, wychowawcami internatu w realizacji planu pracy MRI,  
 • zgłaszanie wychowawcom internatu postulatów dotyczących organizowania zajęć i organizacja czasu wolnego wychowanków,  
 • współdecydowanie o przyznaniu nagród wyróżnień wychowankom oraz stosowaniu kar,
 • udzielanie w imieniu MRI poręczenia za wychowanków, którym ma być wymierzona kara,
 • składanie ogółowi wychowanków sprawozdania ze sposobu załatwiania zgłaszanych przez nich wniosków i postulatów