HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12.04.2017r.

 

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 maja  od godz. 10.00   do 19 maja  do godz. 15.00

  1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi

od 22 maja do 31 maja

  1. Ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych

do 9 czerwca  do godz. 15.00

  1. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

16 czerwca   od godz. 10.00 do 19 czerwca  do godz. 16.00

  1. Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie

21 czerwca  o godz. 13.00

6.Ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie

22 czerwca do godz. 15.00

  1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 23 czerwca od godz. 12.00  do 28 czerwca do godz. 16.00

  1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso od 8 maja  do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)       
  2. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

5 lipca  do godz.16.00

  1. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14 lipca do godz. 16.00

  1. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

do 14 lipca do godz. 16.00